Recent content by novaa1

  1. Valiant Force v1.25.0 ( Mod )

    Hero cant dead in event hallowen , map js not ending @@ , i thiink u mob alll hero 20 hp , went monster attack 20 time hero can dead
  2. Hỏi về Mob APK + Phí

    Minh cần mob 1 apk 7mb , Game cày Bitcoin , Mob thế nào mà click 1 phát quái hểt HP hay là 1 HIT chết , có phí mob thì tính thế nào ?