license

  1. Mua máy mới muốn đổi license

    Mua dùng 2 máy và đăng ký đủ 2 model , giờ mình muốn mua máy khác thì có khác nào reset model cũ đang dùng không ?
  2. 라이센스 초기화 하려면 어떻게 하죠?

    기존 라이센스로 Nox 두개에 넣고 사용 중.. 라이센스를 다시 다운받아 BlueStack에 넣고 게임을 실행하였습니다. 현재 3개 사용중이라고 나오네요.. (기존 라이센스가 깔린 Nox는 실행하지 않고 있습니다.) 초기화 하는 방법 부탁드립니다.
Back
Top Bottom